Ekonomisk familjerätt

Advokatlaget biträder klienter i ärenden om upprättande av exempelvis samboavtal, äktenskapsförord och testamenten.

Ekonomisk familjerätt omfattar regler om makars eller sambos egendom samt frågor gällande arv, bodelning och testamente. Advokatlaget kan upprätta handlingar i förebyggande syfte för att bestämma hur egendom ska fördelas vid en framtida skilsmässa eller separation. Vi kan även bistå med upprättandet av gåvobrev för att säkerställa att gåvan blir juridiskt bindande.

Anlita advokat för upprättande av familjerättsliga avtal

Advokatlaget biträder klienter i ärenden om upprättande av dessa typer av familjerättsliga avtal. Vi är även behjälpliga med registrering av de avtal som kräver det. Anlita oss när du behöver advokat vid skilsmässa, bodelning eller vårdnadstvist i Stockholm!

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar eller blivande makar som bestämmer hur egendomen ska fördelas mellan makarna, dvs om egendomen ska vara makens enskilda eller höra till båda makarna gemensamt.

Om ett samboförhållande upphör och bodelning ska ske mellan samborna regleras formen för hur egendomen ska fördelas enligt sambolagen. Om man istället själv vill bestämma hur egendomen ska fördelas kan man upprätta ett samboavtal.

När en person avlider innebär detta ett sorgearbete för de närmast anhöriga. Ett dödsfall har också stora juridiska konsekvenser då den avlidnes egendom kan behöva förtecknas och fördelas bland de efterlevande. I lagen finns vissa regler som bestämmer hur egendomen ska fördelas bland de efterlevande. Om man vill fördela egendomen på annat vis behöver man upprätta ett testamente. I vissa fall där de efterlevande inte kan komma överens om hur arvet ska fördelas eller det finns egendom utomlands kan det finnas behov av juridisk hjälp. En boutredningsman har i uppdrag att samla in och fördela egendomen mellan de efterlevande. Ibland kan det också uppstå tvist mellan de efterlevande på grund av en gåva som någon fått av den avlidne som efterlevande anser bort ingå i den egendomen som ska fördelas vid arvet.

Bodelningsfrågor aktualiseras i samband med att man som make ansöker om skilsmässa eller när man som sambo flyttar ut ur en bostad som inköpts för gemensamt ändamål. Vid en bodelning ska parterna reglera sina inbördes rättsliga förhållanden beträffande hur den gemensamma egendomen ska fördelas. Detta kan ha reglerats på förhand genom ett samboavtal eller äktenskapsförord men kan också regleras genom vad som står föreskrivet i lag. I de fall parterna inte kan komma överens om vad som är gemensamt ägd egendom som ska omfattas av en bodelning är det vanligt förekommande att parterna anlitar juridiska ombud som för deras talan vid bodelningen. Parterna kan även ansöka om att en domstol ska förordna en bodelningsförrättare som får i uppdrag att fördela egendomen mellan parterna. Vi åtar oss även uppdrag som ombud i bodelningstvister samt uppdrag som bodelningsförrättare.

Reglerna som anger rätt att ta arv återfinns i ärvdabalken. Om en person avlider och det inte finns något testamente är det dessa regler som bestämmer vem det är som kommer att ärva den avlidne. Det finns i många fall anledning att vilja förordna om ett annat sätt att fördela sitt arv. Detta kan bland annat bero på att man vill att någon som inte annars skulle omfattas av rätten att ta arv ska erhålla del av dödsboet, att man har särkullbarn eller att man vill göra särskilda förordnanden avseende exempelvis viss egendom som exempelvis en semesterstuga eller en segelbåt. Vissa begränsningar gäller beträffande vad som kan testamenteras. Exempelvis kan man inte som testator ange att ens egna barn inte ska ha rätt att ta arv.

Den juridiska regleringen runt gåvor är inte helt enkel. Vissa gåvor måste de exempelvis göras skriftliga, andra inte. Gåvor kan också påverka arv. Advokatlaget kan bistå med att upprätta juridiskt bindande gåvobrev som skyddar både givaren och mottagaren för att undvika eventuella framtida oklarheter och konflikter.

Brottmål

Under en brottmålsprocess är det viktigt att du får hjälp av en jurist som kan tillvarata dina rättigheter på bästa sätt.

Vårdnadstvist

Vi har långvarig erfarenhet av att ge stöd till våra klienter i vårdnadstvister och adekvat juridisk rådgivning avseende vårdnad, boende och umgänge.

ekonomisk familjerätt

Advokatlaget biträder klienter i ärenden om upprättande av exempelvis samboavtal, äktenskapsförord och testamenten.

migrations- och asylrätt

Advokatlaget biträder klienter i asyl- och försvarsärenden.

socialrätt

Advokatlaget åtar sig uppdrag avseende LVU, LPT, LVM och LRV.

affärsjuridik

Med affärsjuridik avses den juridik som handlar om bildandet och drivandet av företag.

EKOBROTT

Vi har erfarenhet av affärsjuridik, konkursutredning och ekonomisk utredning och kan biträda dig som är misstänkt för ekobrott.

har du en fråga som rör ett annat ämne?

Hur kan vi hjälpa dig?

Ring eller maila, vi svarar direkt.
Ditt första samtal med oss är alltid kostnadsfritt.
Vi debiterar dig först när vi har åtagit oss ett uppdrag att biträda dig.

Postadress

Advokatlaget AB
Box 454 32
104 31 Stockholm

Maila oss

Stockholm

Kammakargatan 66
111 24 Stockholm

Hitta hit

Ring oss

Uppsala

Kungsängsvägen 27
753 23 Uppsala

Hitta hit

Ring oss

Södertälje

Järnagatan 16,
151 73 Södertälje

Hitta Hit

Ring oss

Strängnäs

Nordfeldts Väg 9
645 51 Strängnäs

Hitta Hit

Ring oss

Nyköping

Västra Kvarngatan 62
611 32 Nyköping

Hitta Hit

Ring oss

© Advokatlaget AB. Alla rättigheter reserverade