Notarius Publicus

Våra jurister är godkända av länsstyrelsen att agera notarius publicus i Stockholm och Västerås.

Vad gör en notarius publicus?

En notarius publicus har fått i uppdrag att hjälpa allmänheten att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter. Det kan t.ex. handla om att intyga att en namnunderskrift är korrekt.

En notarius publicus har fått ett statligt förordnande att övervaka vissa frågor gällande bl.a. dokument, fullmakter och intyganden.  Notarius publicus tar alltid betalt för sina uppdrag. Vi arbetar som notarius publicus i Stockholm och Västerås, bland annat. Ta kontakt med oss om du behöver en notarius publicus!

Vem utser notarius publicus?

En notarius publicus i Stockholm, eller exempelvis i Västerås utses av länsstyrelsen i Stockholm, respektive av länsstyrelsen i Västerås. En notarius publicus och har till uppgift att hjälpa allmänheten med bl.a. följande:

 • Att styrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter om handlingars innehåll.
 • Att närvara som vittne då förvaringsrum tillsluts eller öppnas eller då förseglingar sätts på eller bryts.
 • Att kontrollera lotteridragningar och lotta ut eller makulera obligationer, aktier eller andra värdehandlingar.
 • Att ta upp förklaringar om förhållanden av rättslig eller ekonomisk betydelse, och sedan överlämna förklaringarna till tredje man.
 • Att bekräfta att en myndighet eller person är behörig att vidta vissa tjänsteåtgärder eller att någon har en viss tjänsteställning eller kompetens eller är behörig att företräda någon annan samt.
 • Att utfärda apostille, en auktoriserad stämpel på ett dokument som intygar att signaturen på handlingen är äkta.

Namnteckningar

Vid legalisering av namnteckningar, där en signatur ska bevittnas, måste handlingen skrivas under på vårt kontor. Om du ska skriva under en handling måste du infinna dig kontoret, och ta med dig giltig ID-handling.

Fotokopior

Vid legalisering av fotokopior, där kopior ska bestyrkas, måste originalet tas med till vårt kontor. Vi gör sedan kopian på plats och bestyrker den.  

Adoptionshandlingar

Om du har adoptionshandlingar som du behöver få bestyrkta ska du lämna in dessa till oss. Det tar sedan mellan en och tre dagar att handlägga ärendet. Tag med de instruktioner du fått från adoptionsbyrån till mötet med oss. 

Firmatecknares namnteckning

När en firmatecknares namnteckning ska legaliseras måste ni ha ett registerutdrag från Bolagsverket, där det framgår vem som har firmateckningsrätten. Mot en avgift kan vi också ta fram detta registerutdrag.

Fullmakter, levnadsintyg och affidaviter

I vissa fullmakter, bl.a. affidaviter, finns information om fullmaktsgivaren, och dessa ska intygas av en notarius publicus. För att styrka det som står i fullmakten ska du ha med dig ett intyg, vilket kan vara ditt pass eller ett utdrag från Skatteverket.

Vem kan agera som notarius publicus?

Vanligast är att en advokat är notarius publicus. Bestämmelser beträffande detta ämbete finns bl.a. i lagen om notarius publicus (lag 1981:1363). En annan viktig bestämmelse är förordning (1982:327) om notarius publicus.

Vad kostar det att anlita notarius publicus?

Vår prislista för notarius publicus’ tjänster:
 • Adoptioner: 2000 – 3000 kr, beroende på ärendets omfattning.
 • Apostille: 500 kr (Kostnad för legalisering tillkommer för handlingar som inte är utfärdade av myndighet). Ytterligare handlingar: 350 kr.
 • Bestyrkande av fotokopia, då original företes: 350 kr.
 • Legalisering av firmatecknares namnteckning: Ett namn 400 kr, därefter 200 kr per namn.
 • Legalisering av namnteckning för privatperson: 350 kr.
 • Ytterligare namnteckning på samma handling: 50 kr per namn.
 • Övriga priser enligt överenskommelse.

Kontakt

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.