Notarius Publicus Stockholm

Våra jurister är godkända av länsstyrelsen att agera notarius publicus i Stockholm.

Vad gör en notarius publicus i Stockholm?

Våra jurister är godkända av länsstyrelsen att agera notarius publicus i Stockholm.
Vad gör en notarius publicus i Stockholm? Advokat Nicolaus Rubensson är förordnade av länsstyrelsen i Stockholms län att agera notarius publicus i Stockholm.

Så arbetar notarius publicus i Stockholm

 1. En notarius publicus har i uppdrag bl.a. att hjälpa allmänheten att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter. Det kan t.ex. handla om att intyga att en namnunderskrift är korrekt.
 2. En notarius publicus har fått ett förordnande att övervaka vissa frågor gällande bl.a. dokument, fullmakter och intyganden.

Notarius publicus tar alltid betalt för alla sina uppdrag.

Ta kontakt med oss om du behöver en notarius publicus i Stockholm!

Vem utser en notarius publicus i Stockholm?

Det är länsstyrelsen i Stockholm som utser en notarius publicus för ett arbete i Stockholm. En notarius publicus har till uppgift att hjälpa allmänheten med bland annat följande:

 • Att styrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter om handlingars innehåll.
 • Att närvara som vittne då förvaringsrum tillsluts eller öppnas eller då förseglingar sätts på eller bryts.
 • Att kontrollera lotteridragningar och lotta ut eller makulera obligationer, aktier eller andra värdehandlingar.
 • Att ta upp förklaringar om förhållanden av rättslig eller ekonomisk betydelse, och sedan överlämna förklaringarna till tredje man.
 • Att bekräfta att en myndighet eller person är behörig.
 • Att vidta vissa tjänsteåtgärder eller att någon har en viss tjänsteställning eller kompetens eller är behörig att företräda någon annan.
 • Att utfärda apostille. En auktoriserad stämpel på ett dokument som intygar att signaturen på handlingen är äkta.
 • Namnteckningar. Vid legalisering av namnteckningar. Där en signatur ska bevittnas, måste handlingen skrivas under på vårt kontor. Om du ska skriva under en handling måste du infinna dig kontoret, och ta med dig en giltig ID-handling.
 • Fotokopior. Vid legalisering av fotokopior, där kopior ska bestyrkas, måste originalet tas med till vårt kontor. Vi gör sedan kopian på plats och bestyrker den.
 • Adoptionshandlingar. Om du har adoptionshandlingar som du behöver få bestyrkta ska du lämna in dessa till oss. Det tar sedan mellan en och tre dagar att handlägga ärendet. Tag med de instruktioner du fått från adoptionsbyrån till mötet med oss.
 • Firmatecknares namnteckning. När en firmatecknares namnteckning ska legaliseras måste ni ha ett registerutdrag från Bolagsverket, där det framgår vem som har firmateckningsrätten. Mot en avgift kan vi också ta fram detta registerutdrag.
 • Fullmakter, levnadsintyg och affidaviter. I vissa fullmakter, bl.a. affidaviter, finns information om fullmaktsgivaren, och dessa ska intygas av en notarius publicus. För att styrka det som står i fullmakten ska du ha med dig ett intyg, vilket kan vara ditt pass eller ett utdrag från Skatteverket.

Vem kan agera som notarius publicus?

Vanligast är att en advokat är notarius publicus. Bestämmelser beträffande detta ämbete finns bl.a. i lagen om notarius publicus (lag 1981:1363). En annan viktig bestämmelse är förordning (1982:327) om notarius publicus.

Vad kostar det att anlita notarius publicus?

Vår prislista för notarius publicus tjänster:

 • Apostille: 300 kr (Kostnad för legalisering tillkommer för handlingar som inte är utfärdade av myndighet).
 • Bestyrkande av fotokopia, då original företes: 300 kr.
 • Legalisering av firmatecknares namnteckning: Ett namn 400 kr, två namn 500 kr.
 • Legalisering av namnteckning för privatperson: 300 kr.
 • Övriga priser enligt överenskommelse.

Läs mer om Notarius Publicus och ytterligare tjänster på vår sida, notariuspublicus.online

Notarius Publicus Online

Kontakt

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.