Övriga tvister

Med tvist avses den situationen där två parter inte är överens om en juridisk fråga.

Tvister

Med tvist avses den situationen där två parter inte är överens om en juridisk fråga. Om parterna inte kan enas om en lösning brukar tvisten oftast behöva lösas i domstol eller i ett skiljeförfarande. Tvister kan avse vitt skilda frågor som kan röra bland annat tvister om vårdnad, boende eller umgänge avseende barn till tvister om vem som ska betala i anledning av ett uppkommet krav eller tvister som rör fastställandet av vem som äger en viss sak.

På Advokatlaget har vi omfattande erfarenhet av att biträda klienter i olika former av tvister. Vi har stor vana beträffande tvister avseende vårdnad, boende och umgänge, arbetsrätt, entreprenad och fastighetsrätt, avtals- och köprätt, skadeståndsrätt och affärsrätt. Vi biträder såväl privatpersoner som företag i olika tvister både inom och utom domstol eller skiljeförfarande.

Vi kan biträda dig inom följande områden

  • Affärstvister
  • Avtalstvister
  • Fastighetsrättsliga tvister
  • Skadeståndstvister

 

Rättshjälp eller rättsskydd

I de flesta tvister kan du ha rätt till rättshjälp eller rättsskydd, vilket innebär att staten eller ett försäkringsbolag betalar del av dina kostnader för tvisten. Vi hjälper dig att ansöka om detta.

Läs mer

Affärstvister

Med en affärsrättslig tvist avses den typ av tvister som uppkommer inom ramen för en näringsverksamhet. Vanliga typer av affärsrättsliga tvister är tvister som rör frågan om vem som har rätt till exempelvis aktier i ett bolag, frågan om ansvarsgenombrott enligt aktiebolagslagen, frågor om värdeöverföring eller frågor som rör ett företags samarbetspartner, leverantörer eller beställare. Affärstvister kan också omfatta avtals- och köprättsliga spörsmål och kallas ibland då för kommersiella tvister.

Vi biträder dig som är involverad i en affärstvist

Vid en affärsrättslig tvist hjälper vi dig att göra en kontextuell juridisk tolkning av det aktuella problemet utifrån vad lagen och andra rättskällor föreskriver, hur parterna agerat, vad som är avtalat och vad som påståtts från motsidan. Vi har vana att företräda såväl privatpersoner som företag i affärstvister och uppträder ofta som ombud såväl för käranden som svaranden i tvister. Kontakta oss gärna för en kostnadsfri rådgivning.

Avtalstvister

En av de vanligaste formerna av tvister som förekommer i domstol och skiljenämnd är frågor som rör tillämpningen av ett avtal. Avtal reglerar vilka villkor som gäller för köp av egendom men kan också avse vilka villkor som ska gälla mellan två parter som inom ramen för ett samarbete reglerat hur vissa frågor ska hanteras och tolkas.

Den vanligaste avtals- och köprättsliga tvistefrågan är att någon vill ha betalt av någon annan och den andre av den ena eller andra anledningen inte vill betala. Tvist kan också uppstå kring exempelvis tolkningen av specifika avtalsklausuler rörande exempelvis när risken för varan övergår till motparten, hur ett pris ska bestämmas och huruvida rätt föreligger till skadestånd till följd av avtalsbrott.

Vi biträder dig som är involverad i en avtals- eller köprättslig tvist

Vid en avtals- och köprättslig tvist hjälper vi dig att göra en kontextuell tolkning av avtalsförhållandet sett till vad som är angivet i avtalet, hur avtalet efterlevts och vad syftet med avtalet varit, tolkat mot bakgrund av vad som föreskrivs i lag och andra rättskällor. Våra jurister har vana att företräda såväl privatpersoner som företag i tvister och uppträder ofta som ombud såväl för käranden som svaranden i tvister. Kontakta oss gärna för en kostnadsfri rådgivning.

Fastighetsrättsliga tvister

Tvister avseende fel i fastighets- eller bostadsrätt är vanligt förekommande. En köpare av fast egendom eller bostadsrätt har en omfattande undersökningsplikt. Om fastigheten eller bostadsrätten avviker från vad som är avtalat eller annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet föreligger ett fel. Ett vanligt förekommande fel är s.k. dolda fel som består av fel som funnits redan vid köpet och inte kunnat upptäckas vid en noggrann besiktning.

Finansiering vid fastighetstvist

Vi åtar oss uppdrag som ombud vid fel i fastighet såväl för privatpersoner som för företag. Ofta omfattar hem- eller företagsförsäkringen tvister avseende fel i fastighet. Kontakta oss gärna för en kostnadsfri rådgivning.

Skadeståndstvister

Skadestånd brukar delas in i kontraktuellt skadestånd och utomkontraktuellt skadestånd. Med kontraktuellt skadestånd menas sådant skadestånd som regleras av ett avtal och den ena parten till följd av ett avtalsbrott ska betala skadestånd till den andra parten. Med utomkontraktuellt skadestånd avses skada som inte regleras av något avtalsförhållande. Skadestånd kan omfatta ersättning för bland annat sakskada, personskada, kränkning och ekonomisk skada. Rätten till skadestånd beror i många fall på vad det är fråga om för skada som uppstått och om det är fråga om ett kontraktuellt eller utomkontraktuellt skadestånd.

Vi hjälper dig att utreda din rätt till skadestånd

Tvister om skadestånd är vanligt förekommande och på Advokatlaget uppträder vi ofta som ombud i ärenden och tvister avseende skadestånd för såväl privatpersoner som företag. I många fall har man rätt till rättsskydd enligt hem- eller företagsförsäkring. Kontakta oss gärna för en kostnadsfri rådgivning.

Kontakt

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.