Advokat affärsjuridik

Med affärsjuridik avser vi den juridik som handlar om att bilda och driva  företag. Affärsjuridik omfattar bland annat bolagsjuridik, avtalsjuridik, arbetsrätt, entreprenadrätt, obeståndsrätt och olika typer av tvister i domstol och skiljeförfarande.

ATT BILDA FÖRETAG

Vanliga frågor som kan uppkomma i samband med att man ska bilda bolag är frågor kring vilken bolagsform som ska användas. Om flera personer ska bilda företag tillsammans kan det också behöva upprättas ett avtal för att reglera delägarnas inbördes rättigheter och skyldigheter, ett så kallat kompanjons- eller aktieägaravtal. Det kan även redan på ett tidigt plan vara aktuellt att upprätta avtal med leverantörer, samarbetspartners och kunder samt med personal.

Advokatlaget biträder klienter med bildande av bolag. Vi bistår även klienter med hjälp avseende upprättande av kompanjonsavtal och aktieägaravtal. Vi har även stor vana av att biträda klienter med att upprätta olika former av standardavtal och andra typer av avtal samt i förhandling med samarbetspartners, leverantörer och kunder.

ATT DRIVA FÖRETAG

Vid driften av ett företag kan det uppstå många typer av juridiska frågeställningar och problem. De frågor som kan uppstå är exempelvis bolagsrättsliga frågor kring ledningen av företaget, personalfrågor, avtalsfrågor och frågor avseende tvister med samarbetspartners, leverantörer eller kunder.

Advokatlaget har stor erfarenhet av att biträda företag avseende juridiska frågor som rör driften av ett företag.

LIKVIDATIONER

Ett företag kan av olika anledningar behöva avvecklas. Detta kan ske genom likvidation eller konkurs. Flera av advokaterna på Advokatlaget åtar sig uppdrag som likvidator i samband med avvecklingen av ett bolag.

Brottmål

Under en brottmålsprocess är det viktigt att du får hjälp av en jurist som kan tillvarata dina rättigheter på bästa sätt.

Vårdnadstvist stockholm

Vi har långvarig erfarenhet av att ge stöd till våra klienter i vårdnadstvister i Stockholm och adekvat juridisk rådgivning avseende vårdnad, boende och umgänge.

ekonomisk familjerätt

Advokatlaget biträder klienter i ärenden om upprättande av exempelvis samboavtal, äktenskapsförord och testamenten.

migrations- och asylrätt

Advokatlaget biträder klienter i asyl- och försvarsärenden.

socialrätt

Advokatlaget åtar sig uppdrag avseende LVU, LPT, LVM och LRV.

affärsjuridik

Med affärsjuridik avses den juridik som handlar om bildandet och drivandet av företag.

notarius publicus

Våra jurister godkända av länsstyrelsen att agera notarius publicus i Stockholm.

har du en fråga som rör ett annat ämne?

Hur kan vi hjälpa dig?

Ring eller maila, vi svarar direkt.
Ditt första samtal med oss är alltid kostnadsfritt.
Vi debiterar dig först när vi har åtagit oss ett uppdrag att biträda dig.

Postadress

Advokatlaget AB
Box 454 32
104 31 Stockholm

Maila oss

Stockholm

Kammakargatan 66
111 24 Stockholm

Hitta hit

Ring oss

Uppsala

Kungsängsvägen 27
753 23 Uppsala

Hitta hit

Ring oss

Södertälje

Järnagatan 16,
151 73 Södertälje

Hitta Hit

Ring oss

Strängnäs

Nordfeldts Väg 9
645 51 Strängnäs

Hitta Hit

Ring oss

Nyköping

Västra Kvarngatan 62
611 32 Nyköping

Hitta Hit

Ring oss

© Advokatlaget AB. Alla rättigheter reserverade