Avtalstvister

Anlita avtalsjurist vid avtalstvister

En av de vanligaste formerna av tvister som förekommer i domstol och skiljenämnd är frågor som rör tillämpningen av ett avtal. Avtal reglerar vilka villkor som gäller för köp av egendom men kan också avse vilka villkor som ska gälla mellan två parter som inom ramen för ett samarbete reglerat hur vissa frågor ska hanteras och tolkas.

Den vanligaste avtals- och köprättsliga tvistefrågan är att någon vill ha betalt av någon annan och den andre av den ena eller andra anledningen inte vill betala. Tvist kan också uppstå kring exempelvis tolkningen av specifika avtalsklausuler rörande exempelvis när risken för varan övergår till motparten, hur ett pris ska bestämmas och huruvida rätt föreligger till skadestånd till följd av avtalsbrott.

Vi biträder dig som är involverad i en avtals- eller köprättslig tvist

Vid en avtals- och köprättslig tvist hjälper vi dig att göra en kontextuell tolkning av avtalsförhållandet sett till vad som är angivet i avtalet, hur avtalet efterlevts och vad syftet med avtalet varit, tolkat mot bakgrund av vad som föreskrivs i lag och andra rättskällor. Våra jurister har vana att företräda såväl privatpersoner som företag i tvister och uppträder ofta som ombud såväl för käranden som svaranden i tvister. Kontakta oss gärna för en kostnadsfri rådgivning.