Affärstvister

Affärstvister

Med en affärsrättslig tvist avses den typ av tvister som uppkommer inom ramen för en näringsverksamhet. Vanliga typer av affärsrättsliga tvister är tvister som rör frågan om vem som har rätt till exempelvis aktier i ett bolag, frågan om ansvarsgenombrott enligt aktiebolagslagen, frågor om värdeöverföring eller frågor som rör ett företags samarbetspartner, leverantörer eller beställare. Affärstvister kan också omfatta avtals- och köprättsliga spörsmål och kallas ibland då för kommersiella tvister.

Vi biträder dig som är involverad i en affärstvist

Vid en affärsrättslig tvist hjälper vi dig att göra en kontextuell juridisk tolkning av det aktuella problemet utifrån vad lagen och andra rättskällor föreskriver, hur parterna agerat, vad som är avtalat och vad som påståtts från motsidan. Vi har vana att företräda såväl privatpersoner som företag i affärstvister och uppträder ofta som ombud såväl för käranden som svaranden i tvister. Kontakta oss gärna för en kostnadsfri rådgivning.