Tvister

Tvistelösning

Med tvist avses den situationen där två parter inte är överens om en juridisk fråga. Om parterna inte kan enas om en lösning brukar tvisten oftast behöva lösas i domstol eller i ett skiljeförfarande. Tvister kan avse vitt skilda frågor som kan röra bland annat tvister om vårdnad, boende eller umgänge avseende barn till tvister om vem som ska betala i anledning av ett uppkommet krav eller tvister som rör fastställandet av vem som äger en viss sak.
På Advokatlaget har vi omfattande erfarenhet av att biträda klienter i olika former av tvister. Vi har stor vana beträffande tvister avseende vårdnad, boende och umgänge, arbetsrätt, entreprenad och fastighetsrätt, avtals- och köprätt, skadeståndsrätt och affärsrätt. Vi biträder såväl privatpersoner som företag i olika tvister både inom och utom domstol eller skiljeförfarande.

Vi kan biträda dig inom följande områden

Tvister om vårdnad, boende och umgänge
Advokatlaget uppträder regelbundet som ombud i tvister rörande vårdnad, boende och umgänge. För mer information, vänligen se vårt avsnitt rörande familjerätt.

Tvister avseende arbetsrätt
Advokatlaget har omfattande erfarenhet som ombud i tvister rörande felaktig uppsägning, avsked eller omplacering. För mer information, vänligen se vårt avsnitt rörande arbetsrätt.

Tvister rörande entreprenad- och fastighetsrätt
Vanliga tvister som förekommer beträffande entreprenad- och fastighetsrätt är tvister avseende fel i fastighet.
Advokatlaget företräder ofta klienter som är privatpersoner mot köpare, säljare eller entreprenörer. Vi har även vana av att företräda företagskunder i större tvister.

Avtals- och köprättsliga tvister
Avtals- och köprättsliga tvister kallas ofta för kommersiella tvister. Denna form av tvist är bland de mer vanligt förekommande tvisterna. En vanlig tvistefråga är att någon vill ha betalt av någon annan och att den andre inte vill betala. En annan tvistefråga som kan uppstå inom en kommersiell tvist är vem som har skyldigheten att betala, leverera eller betala skadestånd enligt ett visst avtal.
Advokatlaget uppträder regelbundet som som ombud för privatpersoner och företag i kommersiella tvister.

Skadeståndstvister
Rätt till skadestånd kan uppkomma på två olika sätt. Antingen genom att parterna avtalat om skadestånd inom ramen för ett avtal som parterna träffat. Detta kallas för inomkontraktuellt skadestånd. Den andra formen av skadestånd avser rätt till skadestånd som regleras enligt lag. Denna form kallas för utomkontraktuellt skadestånd.
Advokatlaget uppträder regelbundet som ombud för såväl privatpersoner som företag i skadeståndsrättsliga tvister.

Affärsrättsliga tvister
Med en affärsrättslig tvist avses tvister som uppkommer inom ramen för en näringsverksamhet. Vanliga typer av affärsrättsliga tvister är tvister som rör frågan om vem som har rätt till exempelvis aktier i ett bolag, frågan om ansvarsgenombrott enligt aktiebolagslagen, frågor om värdeöverföring eller frågor som rör ett företags samarbetspartner, leverantörer eller beställare.
Advokatlaget har erfarenhet av att uppträda som ombud för såväl privatpersoner som företag i affärsrättsliga tvister.

Rättshjälp eller rättsskydd
I de flesta tvister kan du ha rätt till rättshjälp eller rättsskydd, vilket innebär att staten eller ett försäkringsbolag betalar del av dina kostnader för tvisten. Vi hjälper dig att ansöka om detta.