Familjerätt

Familjerätt

Skilsmässa eller separation

När ett äktenskap, partnerskap eller samboförhållande upplöses genom skilsmässa eller separation kan det uppstå en mängd problem som måste lösas. Då skilsmässor och separationer ofta är förenade med starka känslor kan det vara svårt att se rationellt på de problem som uppstår. Advokatlaget har gedigen erfarenhet av juridiskt biträde vid skilsmässa eller separation. Vi kan hjälpa dig att hitta långsiktiga lösningar på de frågor som är tvistiga.
Alla familjerättsliga tvister kan dock inte lösas i samförstånd. I vissa fall måste parterna då låta domstolen lösa de tvister som uppstår vid skilsmässa eller separation.
De familjerättsliga frågor som domstolen handlägger vid skilsmässa eller separation är:

Vi på Advokatlaget har gedigen erfarenhet av processer i dessa typer av familjerättsliga mål.

Vårdnad, boende och umgänge

Vid en skilsmässa eller separation är det inte ovanligt att föräldrarna inte kan enas i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge beträffande de gemensamma barnen. En av de vanligaste typerna av familjerättsliga tvister vid skilsmässa eller separation är därför tvister som rör just frågor om vårdnad, boende och umgänge.
På Advokatlaget uppträder vi regelbundet som ombud i tvister rörande vårdnad, boende och umgänge. Om du och din partner inte kan enas i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge i samband med en skilsmässa eller separation kan vi vara behjälpliga med att hitta en lösning på era problem eller biträda dig vid en eventuell tvist rörande vårdnad, boende och umgänge vid domstol.

Familjerättsliga avtal och testamenten

Till familjerätten hör även att upprätta handlingar i förebyggande syfte för att bestämma hur egendom ska fördelas vid en framtida skilsmässa eller separation. Sådana avtal kallas familjerättsliga avtal och till dessa hör:

Advokatlaget biträder klienter i ärenden om upprättande av dessa typer av familjerättsliga avtal. Vi är även behjälpliga med registrering av de avtal som kräver det.

Rättshjälp och rättsskydd

I familjerättsliga tvister såsom exempelvis tvister avseende vårdnad, boende och umgänge har du ofta rätt till rättshjälp eller rättsskydd, vilket innebär att staten eller ett försäkringsbolag betalar del av dina kostnader för tvisten. Vi hjälper dig att ansöka om det.