Uppsagd

Uppsägning i arbetsrättslig mening

För den som är anställd på ett företag kan anställningen avslutas antingen genom uppsägning av arbetstagaren själv, av arbetsgivaren genom uppsägning av personliga skäl eller arbetsbrist samt genom avsked. För att uppsägning från arbetsgivaren ska vara giltig förutsätts att den ska vara sakligt grundad. I det fall en uppsägning inte är sakligt grundad kan uppsägningen bli ogiltigförklarad efter begäran från arbetstagaren. I detta fall har arbetstagaren också rätt till skadestånd på grund av den kränkning som en uppsägning som inte varit sakligt grundad medför.

För att en uppsägning ska vara sakligt grundad fordras dels att anledningen som föranlett uppsägningen grundar sig på tillräckliga skäl. Arbetsgivaren har vid uppsägning på grund av personliga skäl en skyldighet att dokumentera påstådda överträdelser och att utdela varning till arbetstagaren. Av denna ska framgå att fortsatta överträdelser kan medföra uppsägning. Vid ärenden om uppsägning på grund av arbetsbrist gäller också att det ska vara fråga om en faktisk arbetsbrist och att uppsägningen inte skett på grund av annan orsak. Även i detta fall fordras att arbetsbristen dokumenteras.

Arbetsgivaren har vidare i uppsägningsärenden en skyldighet att utreda om det finns möjlighet att undvika uppsägning och istället omplacera arbetstagaren till en annan tjänst. Endast om detta inte är möjligt och saklig grund för uppsägning i övrigt finns har arbetsgivaren laglig grund för att säga upp arbetstagaren.

Vi biträder klienter i ärenden om uppsägning

Advokatlagets medarbetare åtar sig ofta uppdrag som ombud i ärenden i Stockholm och övriga Sverige avseende uppsägning och representerar klienter i förhandling såväl i domstol som utanför domstol. Vi har erfarenhet av att företräda såväl arbetsgivare som arbetstagare i dessa ärenden. Kontakta oss gärna för en kostnadsfri rådgivning om du har frågor gällande ett uppsägningsärende.