Omplacerad

Omplacering i arbetsrättslig mening

Arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet på arbetsplatsen. Arbetstagaren har i sin tur en skyldighet att följa de instruktioner som framgår av i första hand anställningsavtalet men även av kollektivavtal och tjänstebeskrivningar. Om en arbetsgivare önskar att en arbetstagare ska utföra arbete som inte omfattas av vad som är avtalat mellan arbetsgivaren och arbetstagaren kan detta ske genom en gemensam omförhandling av anställningsavtalet eller genom att arbetsgivaren genomför en omplacering.

En omplacering ska vara sakligt grundad. Om en omplacering sker på grund av personliga skäl ska de skälen som föranlett omplaceringen vara tillräckligt starka för att motivera att arbetstagarens arbetsvillkor förändras. Vid en omplacering på grund av arbetsbrist måste arbetsgivaren visa på varför arbetstagaren inte kan vara kvar i sin tidigare tjänst. Om det är fråga om att tillämpa helt andra arbetsuppgifter, arbetstider och att ge den anställde en annan lön än vad som avtalats kan det i många fall medföra att den tidigare anställningen ensidigt avslutas. I detta fall måste sakliga skäl föreligga. I annat fall kan arbetstagaren ogiltigförklara omplaceringen och begära att arbetsgivaren ska betala skadestånd.

Vi biträder klienter i ärenden om omplacering

Advokatlagets medarbetare åtar sig ofta uppdrag som ombud i ärenden i Stockholm och övriga Sverige avseende omplacering och representerar klienter i förhandling såväl i domstol som utanför domstol. Vi har erfarenhet av att företräda såväl arbetsgivare som arbetstagare i dessa ärenden. Kontakta oss gärna för en kostnadsfri rådgivning om du har frågor gällande ett ärende om omplacering.